onUnavailableContent

val onUnavailableContent: @Composable (screen: Screen, modifier: Modifier) -> Unit(source)